Gedragsregels

Veilig Sportklimaat

City Gymnastics zet zich graag in om een turnclub te zijn waar iedereen zich welkom voelt en iedereen met plezier sport. Gelukkig gaat het bij onze club al erg goed; normen en waarden staan hoog in ons vaandel. Om in de toekomst problemen te voorkomen, zijn alle preventieve maatregelen voor een veilig sportklimaat op orde gebracht. Naast het aanstellen van meerdere vertrouwenscontactpersonen, zijn er ook gedragsregels voor sporters, trainers, ouders of verzorgers en bestuurders opgesteld.

De gedragsregels zijn in pdf-bestanden te bekijken:

Gedragsregels Train(st)ers
Gedragsregels Ouders en/of verzorgers
Gedragsregels Sporters
Gedragsregels Bestuurders

Of als tekst hieronder:

Gedragsregels voor de ouders of verzorgers bij City Gymnastics

Omgangsregels

 • Zorg ervoor dat uw kind(eren) op tijd aanwezig is bij de les.
 • Zorg voor een verzorgd uiterlijk van uw kind(eren) (haar strak, geen sieraden, schone sportkleding).
 • Meld bij ziekte, blessure of een andere reden uw kind(eren) tijdig af (dit kan via e-mail of whatsapp)
 • Laat uw kind(eren) zo min mogelijk waardevolle spullen meenemen naar de lessen en vertel ze dat zij deze nooit in de kleedkamers achter moeten laten. City Gymnastics is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • Geen ouders of verzorgers in de kleedkamers.
 • Er kan alleen worden deelgenomen aan de lessen, extra trainingen en activiteiten als het lesgeld tijdig is voldaan.

Gedragscode

 • We praten met elkaar en niet over elkaar, spreek elkaar altijd aan met een positieve houding.
 • Moedig uw kind altijd aan om volgens de afspraken de les te volgen.
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe.
 • Leer uw kind dat iedereen turnt op eigen niveau. Wees trots op het behaalde niveau en trots op het leren van nieuwe elementen. Probeer niet te pushen naar een niet realistisch prestatieniveau.
 • Van de ouders wordt verwacht dat zij zich niet bemoeien met de turntechnische ontwikkeling van hun zoon of dochter (geef daarom niet zelf goed bedoelde turntechnische aanwijzingen).
 • Toon sportief gedrag: toon ook blijdschap voor de winst van andere kinderen. Wees trots na een wedstrijd, ook als er geen medaille gewonnen is, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt zonder onnodige teleurstelling.
 • Ouders dienen sportief gedrag en respect te tonen naar ieder in de turnsport: Voor de tegenstander(s), teamgenoten, de juryleden, trainers, toeschouwers en ieder ander.

Gedragscode t.a.v. social media en contact

 • Korte mededelingen kunnen voor de training doorgegeven worden. Grotere zaken gaan via email of whatsapp.
 • Voor vragen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij één van de vertrouwenscontactpersonen van City Gymnastics. Het is daarnaast ook mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de KNGU of van het Centrum Veilige Sport (NOC*NSF). 
 • Heeft u een algemene opmerking, kritiek of klacht? Dan kunt u terecht bij het bestuur van City Gymnastics (citygymnastics@outlook.com)
 • De begeleider/trainer/coach gebruikt e-mail, sms/Whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren. Andere communicatie via email, sms/Whatsapp en social media met een jeugdlid is niet toegestaan, dit omdat deze berichten verkeerd opgevat kunnen worden en de begeleider op deze manier (ongewenst) binnentreedt in het privéleven van het jeugdlid.
 • Whatsappgroepen waarbij de begeleider/trainer/coach binnen de vereniging betrokken is, zijn altijd  ouders tot de Whatsappgroep toegelaten òf minimaal twee bestuursleden hebben toegang tot de betreffende Whatsappgroep.
 • De begeleider/trainer/coach maakt derhalve geen deel uit van een Whatsappgroep waarbij geen ouders en/of bestuursleden betrokken zijn. Doet de begeleider/trainer/coach dat toch dan treedt hij/zij te veel binnen in het privédomein van de jeugdleden. Dit is één van de gedragsregels in onze gedragscode.
 • De begeleider/trainer/coach beperkt zich bij Whatsappgebruik met jeugdleden tot boodschappen die voor de hele groep bedoeld zijn. Beperk je tot het onderwerp van de groep, houdt het netjes en denk dat je niet altijd hoeft te reageren.

Gedragsregels voor de sporters bij City Gymnastics

Omgangsregels

 • Wees tijdig aanwezig bij de turnhal of gymzaal, zodat de les op tijd kan beginnen.
 • Zorg voor een verzorgd uiterlijk (haar strak, geen sieraden, schone sportkleding).
 • Ga zorgvuldig om met jouw trainingsmateriaal (polsbanden, leertjes etc.), dat van een ander, en het materiaal dat aanwezig is in de zaal. Zorg ook dat alles na de les in de zaal netjes wordt opgeborgen.
 • Meld je bij ziekte, blessure of een andere reden af (dit kan via e-mail of whatsapp)
 • Gebruik kleedkamers waar ze voor bedoeld zijn, en laat deze netjes achter (afval in de prullenbakken).
 • Laat waardevolle spullen nooit in de kleedkamers achter, maar geef deze in bewaring bij de trainer. City Gymnastics is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.
 • We praten mét elkaar en niet over elkaar, spreek elkaar altijd aan met een positieve houding.
 • We moedigen elkaar aan.

Gedragscode

 • We houden ons aan de regels: lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.
 • Geen telefoongebruik in de kleedkamers (video- en/of foto-opnamen zijn in de kleedkamer ten strengste verboden).
 • Pesten of discrimineren doen wij niet: onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Blijf van anderen af: Raak buiten de normale sportbeoefening, niemand tegen zijn of haar wil aan.
 • We helpen elkaar daar waar mogelijk; geef bijvoorbeeld goed aan wanneer je hulp nodig hebt van de trainer.
 • Doe je best tijdens de les.
 • Je mag blij zijn met je eigen prestaties, maar ook met die van anderen.
 • Onsportiviteit van een ander, betekent niet dat wij daar onsportief gedrag tegenoverstellen.
 • Toon altijd respect: Voor de tegenstander(s), teamgenoten, juryleden, trainers, toeschouwers en ieder ander.
 • Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert.
 • Voor vragen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij één van de vertrouwenscontactpersonen van City Gymnastics. Bijvoorbeeld wanneer je iets wordt gevraagd, iets te doen wat tegen je eigen gevoel, je normen en waarden ingaat, dan kan je dit bij hun aangeven. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de KNGU of van het Centrum Veilige Sport (NOC*NSF).

Gedragscode t.a.v. social media en contact

 • De bovengenoemde gedragscode is ook van toepassing op Whatsapp en andere sociale media.
 • Korte mededelingen kunnen voor de training doorgegeven worden. Grotere zaken gaan via email of whatsapp.
 • Voor vragen en meldingen van grensoverschrijdend gedrag kun je terecht bij één van de vertrouwenscontactpersonen van City Gymnastics. Het is daarnaast ook mogelijk om contact op te nemen met een vertrouwenspersoon van de KNGU of van het Centrum Veilige Sport (NOC*NSF). 
 • Heb je een algemene opmerking, kritiek of klacht? Dan kunt u terecht bij het bestuur van City Gymnastics (citygymnastics@outlook.com)
 • De begeleider/trainer/coach gebruikt e-mail, sms/Whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren. Andere communicatie via email, sms/Whatsapp en social media met een jeugdlid is niet toegestaan, dit omdat deze berichten verkeerd opgevat kunnen worden en de begeleider op deze manier (ongewenst) binnentreedt in het privéleven van het jeugdlid.
 • Het ‘vier ogen principe’ is ook van toepassing op Whatsappgroepen waarin huishoudelijke mededelingen van de club in worden gecommuniceerd. Er moeten altijd minimaal twee volwassenen deel uit maken van de Whatsappgroep.
 • De begeleider/trainer/coach maakt derhalve geen deel uit van een Whatsappgroep waarbij geen ouders en/of bestuursleden betrokken zijn. Doet de begeleider/trainer/coach dat toch dan treedt hij/zij te veel binnen in het privédomein van de jeugdleden. Dit is één van de gedragsregels in onze gedragscode.
 • De begeleider/trainer/coach beperkt zich bij Whatsappgebruik met jeugdleden tot boodschappen die voor de hele groep bedoeld zijn. Beperk je tot het onderwerp van de groep, houdt het netjes en denk dat je niet altijd hoeft te reageren.

Gedragsregels voor de begeleiders, train(st)ers, coaches en assistenten bij City Gymnastics

Omgangsregels

 • Wees op tijd aanwezig, zodat je de benodigde voorbereidingen voor de les kan treffen of genoeg tijd hebt om de zaal op te bouwen.
 • Ga zorgvuldig en netjes om met de materialen en ruim ze altijd netjes op.
 • Zie er verzorgd uit: draag gepaste en schone sportkleding, geen sieraden (en haar vast).
 • Stel je professioneel op en zorg dat je kennis up to date is.
 • Houd de presentielijst en overige administratie zorgvuldig bij.
 • Als je door omstandigheden niet kunt lesgeven, meld je dan ruim op tijd af bij de hoofdtrainers, dan kan er tijdig naar vervanging gezocht worden.
 • Deel en overleg relevante situaties (ongelukken, blessures, ruzies binnen de groep etc.) met de hoofdtrainers en andere collega trainers, coaches of assistenten.
 • Zorg voor een open en positieve sfeer in de les.
 • Heb een actieve houding tijdens de les: als jij actief bezig bent, volgen de sporters ook.
 • Het uitgangspunt is altijd dat kinderen voor hun plezier sporten en graag nieuwe onderdelen leren binnen de turnsport.
 • Aandacht voor alle sporters, niet alleen de talentvolle kinderen.
 • Zorg ervoor dat elk kind zich gezien voelt, elke les weer.
 • Positieve houding: geef opbouwende feedback.
 • Wees je bewust van jouw voorbeeldfunctie, maak daar geen misbruik van.
 • Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • Gebruik jouw positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.
 • Ga respectvol om met de sporters, ouders, collega trainers, juryleden, bestuurders,toeschouwers en andere betrokkenen.
 • Rook niet en drink geen alcohol tijdens werkzaamheden voor de turnsport en zorg ervoor dat de jeugdleden dit ook niet doen.

Gedragscode

 • Creëer een veilige omgeving: niet alleen veilige oefensituaties, maar ook een omgeving waar sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • We praten met elkaar en niet over elkaar, spreek elkaar altijd aan met een positieve houding.
 • Het wordt op prijs gesteld als train(st)ers elkaar aanspreken in het geval er van elkaar gedrag wordt geconstateerd dat niet conform de gedragsregels is.
 • Vermeld zorgvuldig en nauwkeurig alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider. City Gymnastics wil bij aanname van een nieuwe trainer, coach of begeleider er van overtuigd zijn dat er rond deze persoon geen belemmeringen zijn om de functie uit te voeren. Het is gebruikelijk dat referenties worden gechecked.
 • City Gymnastics vraagt de trainer, begeleider of coach vóór of uiterlijk binnen een maand na aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. City Gymnastics is bij het aanvragen behulpzaam.
 • Respecteer het privéleven van de sporter. Dring niet verder in het privéleven van sporters dan noodzakelijk is.
 • Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer, de douche of hotelkamer.
 • Tast niemand in zijn waarden aan: Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen.
 • Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.
 • Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Wees waakzaam en alert op signalen en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon van City Gymnastics en/ of contact op te nemen met het vertrouwenscontactpersoon van de KNGU.
 • We houden ons aan het vier ogen principe: De turnlessen en -trainingen worden op een zodanige manier georganiseerd, dat de begeleider, train(st)er, coach of assistent de lessen uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Dit betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij een les of training.
 • Iedere begeleider/trainer/coach heeft de plicht vermoedens van of constateringen van grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van doping, matchfixing of seksuele intimidatie te melden. Deze plicht komt voort uit het tuchtrecht dat is onderschreven door NOC*NSF en de KNGU. Meldingen kunnen gedaan worden bij een bestuurslid van City Gymnastics, bij één van de vertrouwenscontactpersonen, bij de vertrouwenspersoon van de KNGU of bij Centrum Veilige Sport Nederland.
 • De begeleider/trainer/coach zal tijdens trainingsstages, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider/trainer/coach staat pesten, discriminatie, gokgedrag, intimidatie en verbale agressie bij activiteiten in het kader van City Gymnastics niet toe. Het spreekt voor zich dat de begeleider/trainer/coach van dergelijk grensoverschrijdend gedrag zal onthouden.
 • De begeleider/trainer/coach heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • Neem geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Word je iets aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Bied geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

Gedragscode t.a.v. social media en contact

 • Onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de turnsport en/of City Gymnastics in diskrediet kan worden gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol en onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen.
 • Deel geen privégegevens of gevoelige informatie met derden.
 • De begeleider/trainer/coach/assistent gebruikt e-mail, sms/Whatsapp en social media alleen om informatie over verenigingsactiviteiten naar jeugdleden te communiceren. Andere communicatie via email, sms/Whatsapp en social media met een jeugdlid is niet toegestaan, dit omdat deze berichten verkeerd opgevat kunnen worden en de begeleider op deze manier (ongewenst) binnentreedt in het privéleven van het jeugdlid.
 • Whatsappgroepen waarbij de begeleider/trainer/coach/assistent binnen de vereniging betrokken is, zijn altijd ouders tot de Whatsappgroep toegelaten òf minimaal twee bestuursleden hebben toegang tot de betreffende Whatsappgroep.
 • De begeleider/trainer/coach/assisten maakt derhalve geen deel uit van een Whatsappgroep waarbij geen ouders en/of bestuursleden betrokken zijn. Doet de begeleider/trainer/coach dat toch dan treedt hij/zij te veel binnen in het privédomein van de jeugdleden. Dit is één van de gedragsregels in onze gedragscode.
 • De begeleider/trainer/coach beperkt zich bij Whatsappgebruik met jeugdleden tot boodschappen die voor de hele groep bedoeld zijn. Beperk je tot het onderwerp van de groep, houdt het netjes en denk dat je niet altijd hoeft te reageren.

Gedragsregels voor bestuurders of een andere functionaris bij City Gymnastics

 • Zorg voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
 • Betrek trainers, leiders en waar mogelijk de leden bij planning, leiding en de evaluatie van alle activiteiten.
 • Materialen en voorzieningen moeten voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle sporters. 
 • Zorg ervoor dat er goed toezicht van gediplomeerde en ervaren train(st)ers en leiders is, die in staat zijn sportiviteit en goede technische vaardigheden te bevorderen. 
 • Bied cursussen of bijscholingen aan om de technische vaardigheid van trainers te verhogen. 
 • Spreek mensen aan op hun gedrag als dat niet voldoet aan onze geldende waarden en normen. 
 • Stimuleer en schep voorwaarden zodat alle vrijwilligers de kwaliteit van hun werk voor club, leden en gasten steeds kunnen verbeteren. 
 • Wees toegankelijk, open en eerlijk, ook als er oprechte kritiek wordt geuit. 
 • Zorg ervoor dat je op de hoogte bent en blijft van training en groei en ontwikkeling van de jeugd.
 • Handel altijd in het belang van de club en richt je op het belang van de turnsters, ouders, train(st)ers en andere betrokkenen. 
 • Handel zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht bestaat in het handelen en de beweegredenen. 
 • Wees betrouwbaar. Houdt je aan regels, waaronder de statuten reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond, en afspraken. Informatie wordt gebruikt voor het doel van de organisatie.
 • Ga zorgvuldig en correct om met vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie wordt niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
 • Handel met respect en stelt gelijke behandeling voorop. 
 • Belangen worden op een correcte wijze gewogen. 
 • Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Zal bestuursbesluiten goed onderbouwen zodat men begrip heeft voor de gekozen richting. 
 • Wees een voorbeeld voor anderen en onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de club en de sport eventueel in diskrediet gebracht kunnen worden. Gedraag je hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende en/of beledigende opmerkingen (ook op van toepassing op Whatsapp of andere sociale media).
 • Draag er zorg voor dat de omgangsregels en gedragscodes bekend zijn onder alle actieve sporters, ouders, verzorgers, train(st)ers, assistenten, begeleiders en andere betrokkenen binnen de club.
 • Neem (meldingen van) onbehoorlijk en, of grensoverschrijdend gedrag serieus. Span jezelf in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg voor een bepaalde mate van alertheid in de organisatie voor onbehoorlijk en/ of grensoverschrijdend gedrag. 
 • Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen door sporters, werknemers, supporters en anderen. 
 • Tracht te komen tot een situatie waarin de sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Ga na of een functionaris van onbesproken gedrag is, vraag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en doe onderzoek, in relatie tot de beoogde functie. Verricht onderzoek naar handelspartners, e.a. Ook van bestuursleden en mogelijke sponsors of investeerders kan om een VOG gevraagd worden.
 • Zie toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en andere normen.
 • Voorkom de (schijn van) belangenverstrengeling. een bestuurder vervult geen nevenfuncties die in strijd zijn, of kunnen zijn met zijn functie en gaat geen financieel belang aan dat in strijd kan zijn met zijn functie. Bespreek het voornemen tot het aangaan van een nevenfunctie of van een financieel belang in een organisatie met verantwoordelijken. Doe opgave van financiële belangen in andere organisaties en van nevenfuncties. Geef aan of de nevenfuncties bezoldigd of onbezoldigd zijn. Voorkom bij samenwerkingsvormen en -relaties de schijn van bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen. 
 • Sponsoring van de vereniging en het zijn van bestuurslid zijn niet verenigbaar.
 • Vermoedens van ‘sociaal witwassen’ via onze club zullen worden gemeld bij de politie.
 • Neem geen geschenken of giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef uit hoofde van de functie geen geschenken en bied geen diensten aan doe ook geen beloften om iets te doen of na te laten. Meld geschenken en giften die uit hoofde van de functie zijn ontvangen of gegeven.